Markante konservative aftryk på årets budgetforlig

Budgetaftalen i Aarhus er nu på plads og Konservative har igen i år sat markante aftryk på aftalen. Konservative gik til forhandlinger på baggrund af 40 forslag fordelt inden for 5 hovedområder. Ud af de over 40 forslag er langt størstedelen helt eller delvist gennemført.

Gennem forhandlingerne har hovedfokus være på følgende områder:

  1. Et styrket erhvervsliv og flere i beskæftigelse, så vi gør samfundskagen større og kan finansiere vores kernevelfærd.
  2. En værdig alderdom og en hjælpende hånd til de svageste og udsatte borgere.
  3. Opskalering af indsatsen på Klima og den grønne omstilling.
  4. Øget investering på kultur, sport og fritidsområdet, hvor vi har et stort efterslæb og et endnu større behov fremadrettet.
  5. Mere tryghed og bedre kvalitet i byudviklingen

 

Et styrket erhvervsliv og flere i beskæftigelse, så vi gør samfundskagen større og kan finansiere vores kernevelfærd

Aarhus-Kompassets ambition om strategiske partnerskaber mellem virksomheder og Aarhus kommune understreges i forliget. Den gældende erhvervsplan suppleres nu af konkrete handlingsplaner, prioriteringer, effektmål og opfølgning. Målet er, at skabe et erhvervsklima, som vil gøre Aarhus til en særlig attraktiv by for virksomheder at lægge deres hovedkvarter i og den foretrukne by for iværksættere.

”Kommunen og erhvervslivet fokuserer nu for alvor på hvordan der skabes fremdrift og opfølgning på mål og effekt. Vi vil fremadrettet følge tættere op på de konkrete indsatser og om de faktisk virker og har den ønskede effekt – og det gælder også kommunens erhvervsservice. Endelig, så har vi haft en stort fokus på rekruttering og beskæftigelse i dette budget – vi sætter virksomhedernes behov i centrum og samtidig sætter vi skub i 1000 nyttejob efter devisen, at alle der kan, skal arbejde for de ydelser, de modtager. fortæller Steen Stavnsbo.

 

En værdig alderdom og en hjælpende hånd til de svageste og udsatte borgere

En værdig alderdom

Ældreplejen skal bygge på værdighed nærvær. Fra en ældre medborger første gang får brug for hjælp skal borgerens behov være i centrum. Det betyder, at ældreplejen skal kunne favne bredere end i dag. Atmosfæren på plejehjem skal være hjemlig og vi skal kunne tage bedre hånd om særligt udsatte ældre, som i dag ikke kan rummes i de eksisterende tilbud. Samtidig skal den allersidste tid skal leves med værdighed og ro.

Med budgetforliget arbejdes der nu målrettet på at oprette særlige pladser til ældre udsatte borgere, som ofte har både fysiske og psykiske sygdomme kombineret med et misbrug.

Det glæder byrådsmedlem Mette Skautrup ”Alle har krav på en værdig alderdom også hvis man er misbruger eller har levet et liv på kanten. Hele mennesket skal med og jeg er glad for, at ældre socialt udsatte får et hjem, som kan forstå deres specielle behov i den sidste tid.”

 

En styrkelse af socialområdet

I budgetforliget målretter en række konservative forslag indsatsen der, hvor behovet er størst. Samtidig indleder kommunen nu samarbejder med række frivillige organisationer.

”Den bedste hjælp er personlig. Derfor indleder vi nu samarbejder med frivillige organisationer, som kan give mere nærvær i den hjælp vi tilbyder. Socialt udsatte, autister der er diagnosticeret som voksne og unge ramt af ensomhed, angst eller sorg er de grupper, som får glæde af de nye tiltag” fortæller Mette Skautrup.

 

Akut krisehjælp til forældre

Aarhus kommune forpligter sig nu til aktivt at kontakte forældre, som har mistet et barn. Kontaktpersonen skal være vejen gennem systemet og støtte i videst muligt omfang.

”Forældre der mister et barn, får i dag ikke tilbudt krisehjælp, så udover at stå i en ubærlig livssituation skal de samtidig navigere rundt i et kaos af praktiske forhold. Med den akutte krisehjælp får forældrene tilknyttet én person, som kan hjælpe dem gennem den første svære tid”. fortæller Byrådsmedlem og sognepræst Peter Sporleder fra Det Konservative Folkeparti

 

Opskalering af indsatsen på Klima og den grønne omstilling

Konservative har længe ønsket at virkeliggøre drømmen om en grøn ring med sammenhængende natur i et bælte rundt om Aarhus. Den grønne ring skal bidrage til at realisere målene om mere natur, samtidig med at drikkevandet bliver beskyttet, og at grønne, rekreative forbindelser bliver styrket.

”Vi har kæmpet hårdt for at få gennemført den grønne ring med fokus på mere natur, højere biodiversitet og flere grønne fællesskaber. Vi vil styrke de grønne åndehuller og gøre Aarhus vildere og bedre til gavn for alle – mennesker, dyr og naturen. Det giver mening og værdi for borgere og virksomheder.” pointerer Theresa Blegvad, som også glæder sig over, at der er et stærkt fokus på sports- og foreningslivet i budgetforliget.

 

Øget investering på kultur, sport og fritidsområdet, hvor vi har et stort efterslæb og et endnu større behov fremadrettet

Vores by vokser kraftigt i disse år, og de mange nye indbyggere og bydele mangler faciliteter til det fritidsliv, som man kan forvente som indbygger i en by som Aarhus.

”Vi mangler akut plads til flere sportsgrene og idrætsudfoldelse i Aarhus. Derfor er vi særligt glade for, at der nu er indgået en aftale, om at arbejde målrettet for at realisere projekterne om udvidelse af Vejlby Risskov Hallen, en idrætshal i Solbjerg, en Multihal i Åbyhøj og en kunstgræsbane i Viby . Det skal være nemt og attraktivt at dyrke sport og engagere sig i frivilligt arbejde i hele Aarhus.” pointerer Theresa Blegvad.

 

Mere tryghed og bedre kvalitet i byudviklingen

Tryghed

Tryghed er en konservativ kerneværdi, at alle mennesker skal kunne føle sig trygge hvor de bor. Desværre har der været en række eksempler på vanvidskørsel og utryghedsskabende adfærd flere steder i byen.

I politiforliget er beskrevet en forsøgsordning med tryghedsvagter, som giver kommuner mulighed for at benytte sig af vagter, vægtere og ny teknologi i tæt samarbejde med politiet. I budgetforliget er det vedtaget, at denne mulighed skal afprøves i Aarhus.

”Vi kan ikke acceptere den hensynsløse opførsel, vi har oplevet flere steder i byen bl.a. på Aarhus Ø, hvor asocial adfærd og vanvidskørsel gør hverdagen utryg for os alle. Tryghedsvagterne vil være en kærkommen hjælp til borgere og politi i arbejdet for at skabe en mere tryg hverdag i Aarhus” siger den konservative spidskandidat Steen Stavnsbo.

 

Bevaringsværdige bygninger

Aarhus kommune opdaterer og udvider listen over bevaringsværdige bygninger fra 1940 frem til at dække bygninger fra før 1970.

Det forklarer Byrådsmedlem Ango Winther ”Aarhus er en by fyldt med unikke bevaringsværdige bygninger. Vi udvider nu registreringen, så vi får det bedst mulige redskab til at passe på noget af det, som giver Aarhus sin særlige sjæl”.