Fortsat udvikling af byerne og infrastrukturen

Den konservative vision er, at Århus skal have den bedste trafikafvikling, byudvikling og infrastruktur i Danmark.

Ambitiøse mål for byudviklingen i Århus

Det Konservative Folkeparti ser Århus som en storby med potentiale på højde med de store byer i Europa. Århus skal være på linje med København, Stockholm, Hamborg og Amsterdam når det gælder turisme og erhvervsliv. Vi ser Århus som en kulturel sværvægter i Danmark. Den Konservative vision om en frilægning af åen, samt ambitiøse bygningsprojekter på eksempelvis Århus Ø, gør Århus attraktivt og tiltrækker nye indbyggere, erhvervs- og kulturliv i verdensklasse. Den Konservative Vision med Århus som Europæisk kulturhovedstad i 2017 gav et springbræt der skal udnyttes til endnu flere projekter i den kommende valgperiode.

Det stille krav om en by og kommune, der bruger sin sunde fornuft, klare mål og prioriteringer i planlægningen af sin udvikling. En kommune, som prioriterer at få folk hurtigt frem og tilbage mellem hjemmet, arbejdet, fritiden m.m. højt. Kort sagt, hvor en høj grad af mobilitet for alle borgere er et fokusområde.

Fra Aarhus Kommunes trafikanalyser ved vi at vi står over for store udfordringer med byens og kommunens mobilitet.

Fra Teknik & Miljøs ”Mobilitet frem mod 2050”, hvor man analyserer investerings behov og forskellige alternative handlinger, ved vi f.eks. at der de næste 15 år kommer 50 procent flere biler på Ringvejen og 40 procent flere biler på Randersvej. Tidligere analyser har peget på en vækst i midtbytrafikken (alle trafikformer), altså inden for ringgaden, på op mod 25% bare over de næste 10år. Og de faktiske trafik-tal bekræfter den udvikling.

Med de trafikudfordringer vi kender i dag, er det således næsten uoverskueligt at forestille sig, hvordan situationen er om 10-15 år.

Samtidigt har vi store problemer med at få den kollektive trafikbetjening til at hænge sammen. Vi har måttet lukke Busruter i oplandet fordi der ikke er afsat nok penge til den kollektive trafik, og byens busser er voldsomt pressede i trafikken. Vi har investeret 4,3 mia. kr. i en letbane, som stadig kun betjener en del af kommunens borgere. Vi har et akut behov for at få den højklassede, kollektive trafik til at dække større dele af vores kommune og derfor er vi også fortalere for BRT (Bus Rapid Transit), altså en form for Letbane-busser, dog uden master og anden dyr infrastruktur. Man får ca. samme dækning for halv pris, viser erfaringerne fra udlandet. Derfor fik vi også vedtaget i det seneste budget at fremrykke BRT på Ringgaden.

Vi er slet ikke på forkant med at sikre fremkommelighed i Aarhus. Vi har behov for at tage et realistisk blik på, hvad det vil kræve af os at være de 450.000 indbyggere i Aarhus, som vi forventer at være i 2050. Det er 110.000 flere aarhusianere i morgentrafikken, hvilket svarer til at en by som Aalborg flyttes til Aarhus, og 55.000 flere arbejdspladser i kommunen. For at gøre udfordringen endnu større skal vi samtidigt løse klimaudfordringen. Vi er i Aarhus så ambitiøse, at vi vil være CO2 neutrale som by i 2030. Vi er nået halvvejs mod det mål, men en af de store tilbageværende udfordringer er at nedbringe CO2 udledningen fra vores transport, og det skal vi! Den afslører, at vi er nødt til at tage hårdt fat, hvis vi skal undgå at blive kvalt i vores egen succes. De næste 30 år ser vi på et investeringsbehov på omkring 16 milliarder kroner i en stor palet af transportformer og virkemidler. Det Konservative Folkeparti, Aarhus, er forligspartner i og vedtog sammen med resten af Aarhus Byråd undtagen Venstre, Budget 2021-24 og den 10årige investeringsplan for perioden 2024-2033 på 8 mia. kr., hvori der tages et væsentlig skridt mod at løse de udfordringer vi her har skitseret.

Vi skal have en by, hvor det er muligt for den enkelte, at bruge det transportmiddel, der passer bedst til hverdagen og samtidig skal vi have gode tilbud og løsninger på hylderne, så borgere og besøgende oplever minimal trængsel på vejene og i den kollektive trafik, samt har gode og meget gerne miljørigtige og sunde transportalternativer. Også derfor skal det være både trygt og sikkert at gå eller cykle både i midtbyen og de omkring liggende byer og bysamfund – og ikke mindst for børn og unge til og fra skole og fritidstilbud. Derfor er ”Sikre Skoleveje” en konstant prioritet for os. skal det være sikkert at tage cyklen eller nå frem til fods – både i den tætte by og i vores oplandsbyer. Vi skal investere klogt og på forkant, for at få mest mobilitet for pengene. Vi har et efterslæb at indhente.

VI skal have mest muligt mobilitet for pengene og samtidig den bedste mobilitet for pengene. Det er opgaven og det er målsætningen hvis befolkningen skal kunne følge med i de tiltag og investeringer vi beslutter os for. VI skal også kunne bruge den gode mobilitet som en tiltrækningskraft, og signalere at Aarhus er et sted hvor man er forudseende og foretager de nødvendige investeringer i veje, cykelstier og den kollektive trafik. Der hvor vi træffer kloge og optimerede valg, og ikke rene ideologiske eller symbolpolitiske valg, og sikrer, at der er plads til alle i infrastrukturen. Det er ikke tilfældet i dag.

Det kræver bl.a. at man tør gå nye veje og udfordre vanetænkningen – og tager den nye teknologi til sig vel vidende, at en by, der vokser så hurtigt som Århus, får brug for nye og anderledes løsninger end dem, vi har kendt til i mange år eller plejer at gøre. Det er ikke nemt, bl.a. fordi alle har en mening om trafik og uanset hvilken beslutning man træffer m.h.t. teknologi, så risikerer den at blive overhalet indenom mens man er i færd med at implementere løsningen. Vi kan dog komme langt ved at lade os inspirere af de mange byer i Nordeuropa, som ligner os og har tilsvarende udfordringer, og det skal vi også blive bedre til.

Som Konservative mener vi ikke at kollektiv transport og privat bilisme er hinandens modsætninger. Vi mener at uanset hvilket transportmiddel man foretrækker skal man hurtigt og effektivt kunne komme frem og tilbage i hele Århus kommune. Tid er måske den mest dyrebare ressource vi har som mennesker, og derfor mener vi, at lange køer og mangelfuld offentlig transport er både dårligt for økonomien samt ødelæggende for velfærden for indbyggerne i Århus. Derfor mener vi at der skal ske højere prioriteringer på at få udbygget vejnettet i Århus, samt investeres i den offentlige transport – og gerne så miljøvenligt og klimamæssigt så klogt som muligt.

Boligpolitik

Alle Århusianere skal have mulighed for at bo i en god bolig i en tryg by med social balance. Aarhus vokser og der skal skabes plads til mange flere Århusianere; til de ca. 4.000 nye indbyggere der kommer til kommunen hvert år og til de ca. 2000 nye arbejdspladser der skabes årligt. Alle prognoser fortæller os at denne befolkningstilvækst vil fortsætte i rigtigt mange år frem.

Aarhus by og oplandsbyerne skal være attraktive at bo og leve i, med boliger og bymiljøer af god kvalitet, med god arkitektur og med grønne byrum. Vi skal trives og vi skal være stolte af vores by. Vi skal føle os sikre og trygge i vores lokalsamfund såvel som i midtbyen.

Aarhus er i en udviklingsproces fra en identitet som den anden største by i Danmark til at være en større international storby i Nordeuropa, og det er vigtigt at vi holder balancen i den proces i forhold til vores byudvikling.

Vi er nødt til at bygge tættere og i udvalgte områder også meget højere end vi har været vant til. Det skal ske med respekt for de eksisterende bymiljøer, borgernes input og bekymringer, erhvervslivets behov, udviklingen af vores infrastruktur, parkeringsforhold og transportmønstre, grønne pladser og adgang til vandet, samt, ikke mindst, med udgangspunkt i arkitektur og bygninger af høj kvalitet.
Vi skal også skabe bedre betingelser for udvikling af vore oplandscentre – de store bycentre i kommunen uden for ringvejen. Det betyder at vi skal fremme by- og erhvervsudvikling i vore oplandscentre, og især med udgangspunkt i de oplandscentre hvor der allerede er eller er planer for gode transport forhold og infrastruktur knudepunkter. Det betyder at fortætning af boligmassen også kommer til at ske i oplandscentrene, men vi skal stadig kunne udbyde tilstrækkeligt med parcelhus grunde således at de familier der har et ønske om et hus også kan realisere denne drøm i Aarhus Kommune og ikke ser sig nødsaget til at flytte til nabo kommunerne.

Med den store befolkningstilvækst er det vigtigt at der er tryghed og en god social balance, så vi fortsat alle synes det er en god by og et godt lokalsamfund vi bor i.

Fællesnævneren for mange unge, studerende og unge familier er, desværre, at økonomien stram og at det er både svært og dyrt at finde bolig i Aarhus – men samtidig udgør de en vigtig del af fundamentet for byens vækst. At økonomien er stram og boligsituationen gælder i øvrigt også for mange af vore ældre borgere.

Aarhus er også attraktiv for mange tilflyttere af udenlandsk oprindelse, og de har samme udfordring m.h.t. bolig i tilgift til udfordringerne med at komme ind eller forblive på arbejdsmarkedet, lære dansk, lære at omgås Århusianerne og at blive godt integreret.

Almennyttige boliger og boligforeningerne, spiller her en stor rolle i at udbyde tilgængelige boliger, til en billig husleje og i en varieret beboer sammensætning, og så løfter boligforeningerne derudover også en stor boligsocial opgave og en integrationsmæssig opgave. Det er svært at forestille sig et velfungerende boligmarked uden den almene boligsektor og det er svært at forestille sig en effektiv boligsocial og integrationsmæssig indsats uden boligforeningerne som en væsentlig medspiller på området. Derfor ønsker vi fortsat at sikre et betydeligt udbud af almene boliger i Aarhus kommune, men uden at gentage fortidens fejl med for store koncentrationer i for få områder.