En sund og grøn by

Den konservative vision er, at Århus skal være i top 3 i ’Sund og grøn by’ blandt byerne i Norden..

Det betyder en by, som tænker på miljøet og de kommende generationer. Som sikrer vores drikkevand og vores grønne områder, vores skove, vores strande vores natur, herunder den rekreative betydning og den frie adgang til naturen.

En by med høje ambitioner om at medvirke til forbedringen af klimaet, nedbringelse af CO2-udledningen og en aktiv indsats mod partikelforurening m.m. Vi har vedtaget klimafond og afsat 100-vis a mio.kr til klima- og miljøinvesteringer, senest i den 8 mia. kr. store investeringsplan 2024-33, som var en del af budgetforhandlingerne i efteråret 2020 og vi har vedtaget en klimaplan – nu skal der leveres på alt dette, og det kommer vi til at arbejde dybt ind i de næste mange år.

I Århus er vi sådan set godt med på den grønne dagsorden og leverer jo bl.a. mere grøn fjernvarme og el til både os selv og til flere omkringliggende kommuner. M.h.t. vedvarende energianlæg, fortrinsvis sol og vind energi, får vi ofte spørgsmålet om man kan være for grøn omstilling og være imod enkelte placeringer for vindmøller og solanlæg – vores svar er ikke overraskende, at det kan man selvfølgelig og at det er vi.

Det handler for os om at balancere hensynet og ikke forfalde til symbolpolitik – vi ønsker en klog omstilling hvor går efter det der giver bedst mening for Danmark og den danske forsyning som vi er en del af, og ikke en eller anden lokal suboptimering for at ”gøre sine hoser grønne”, som man siger. Og så skal vi have befolkningen med på rejsen.

Vi er f.eks. for flere havvindmølleparker, og landvindmøller og solanlæg hvor de kan placeres uden gener og uden at ødelægge vores herlighedsværdier, men vi imod de 2 store gigant møller på Aarhus Havn. Vi synes ikke de skal placeres der fordi de ikke passer ind i forhold til udsynet fra byen mod bugten, som vi lige har brugt mia. af kroner på i form af Århus Ø for at åbne op og gøre til attraktiv for en bosættere i en ny bydel og for alle de besøgende der kommer på Århus Ø, og fordi de ikke bidrager væsentligt til Danmarks produktion af grøn strøm. Vi mener det er en dårlig og suboptimal placering og at det er ren symbolpolitik at placere de to gigantmøller på Århus Havn lige midt i byens udsigt mod bugten. VI ser gerne flere landvindmøller langs motorvejene og hvor der i forvejen er en god og veludbygget el-infrastruktur, og hvor støj og visuel påvirkning er af mindre betydning.

Aarhus skal være en by, hvor man kan være sund og aktiv. Hvor vi tænker motion og fritidsaktiviteter, naturen og grønne områder såvel som fodboldbaner og sportshaller ind i vores byudvikling.

Århus skal altid være en by, der præsenterer sig med gode, grønne og sunde muligheder og et godt miljø. Det Konservative Folkeparti mener, at Århus styrke ligger i, at være i balance mellem erhvervsliv og kulturliv. Derfor foreslår vi, at udarbejde en helhedsplan der fortsat får Århus til at udvikle sig, til en sundere, renere, grønnere og mere attraktiv by at bo i samt besøge.

Århus midtby uden trængsel i 2030

Århus er en by i vækst. Derfor er det vigtigt at byen vokser på en smart måde, så de trængselsproblemer der er i dag ikke bliver forværret i fremtiden. Derfor har Det Konservative Folkeparti en vision om en midtby, der inden for en 10-15årig periode arbejder sig imod en endnu mere effektiv kollektiv trafik, gennem fortsatte investeringer i BRT/letbane og shuttlebusser, samt optimere det vejnet der ligger i- og omkring Århus midtby. Dette vil gøre det fortsat attraktivt at bruge midtbyen for alle kommunens borgere, uden at det skal gå ud over kerneopgaverne. Den private bilisme skal optimeres til at køre omkring byen, eller benytte sig af mere attraktive måder at komme ind til byen på, så det kun er den allermest nødvendige trafik der kører helt ind i Århus midtby. Det kræver også flere centralt beliggende P-huse eller Parker & Rejs faciliteter.

Udvidelse af byens parker og grønne arealer

Århus er en by i vækst. Byen vokser i gennemsnit hvert år med ca. 4000 indbyggere. Det betyder, at Århus i 2026 vil være en by med 372.000 indbyggere. Det Konservative Folkeparti mener, at en by i vækst samtidig skal udbygge de grønne arealer, så det stadigt bliver attraktivt at flytte til en by, hvor der er plads og rum til udfoldelse i bylivet.
Vi konservative mener sagtens, at byliv og natur liv kan hænge sammen hvis man indretter byen på en smart og fornuftig måde. Vi mener, at byens grønne arealer allerede nu er for få og for små og vi vil gerne investere i flere grønne områder og byparker, store og små, og det vil vi fremme gennem diverse forslag i den kommende tid.

Vi mener at vi som kommune, f.eks. i forbindelse med nye lokalplaner, må være parate til at investere i at skabe eller bevare grønne og rekreative områder enten ved en direkte investering eller ved at give afkald på indtjening fra salg af byggerettet – eller begge – således at hvert projekt eller lokal plan ikke kun anskues som et ”nul-sums spil”, men som en mulighed for også at investere i by kvalitet og livskvalitet, og ikke kun som resultat af tiltag der er forhandlet på plads med en bygherre, men som resultat af en bevidst strategi.

Mere vild natur i kommunen, men bevar skovenes rekreative værdi i byen. Vi må ikke begrænse fritidsbrugen, vi skal tværtimod fremme den.

Det Konservative Folkeparti mener, at naturen i sig selv giver glæde og værdi. At kunne f.eks. vandre, løbe, cykle elle ride i naturlige omgivelser giver muligheder for en høj værdi for borgerne i form af rekreativt brug. Det giver afsæt for fysisk velvære og god mental hygiejne. Derfor mener vi, at Århus’ skal sikre den rekreative benyttelse af vores eksisterende skove og natur, men også fremover skal dedikere områder til vild natur og skovrejsning, fortrinsvis i det åbne land og gerne ovenpå vores meget store områder med drikkevandsreserver. Her har vi i forvejen udfordringer med de tilstødende områder sofa. det forbud mod pesticidfri drift, som vi har været med til at gennemføre a.h.t. vores drikkevand, men som også rammer de berørte landmænd hårdt. Vi mener bl.a. at der er mulighed for at optimere det samspil mere.

Vild natur og øget biodiversitet sker på naturens vilkår. Derfor skal der oprettes nye områder, så naturen selv kan vokse frem. Dette vil højne biodiversiteten i Århus området samt give muligheder for nye vandreruter, der sammen kan skabe et sundere, grønnere og mere miljøvenligt Århus i fremtiden uden at begrænse fritidsbrugen. Samtidig skal vi selvfølgelig passe godt på vores eksisterende natur og der skal findes en balance mellem skovdrift, fritidsbrug, vildskov og øget biodiversitet

Foreningslivet skaber kulturrammen for borgerne i Aarhus

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at frivillighed og fællesskabet skal ske, ikke som konsekvens af store planer, men i det små – borgerne imellem. De bedste værdier vi har er fællesskabet og den værdiskabelse der sker ved at være frivillig og medlem af et aktivt foreningsliv. Mange børn og unge bliver eksponeret for gode rollemodeller i foreningslivet og ofte alternative rollemodeller til dem de oplever i den nære familie. Vi mener at foreninger, og ikke kommunale projekter, er den bedste måde for borgerne at mødes og leve et liv med mening i. Vi mener, at foreninger og dannelse/uddannelse, og mødet med andre rollemodeller, giver bedst mulig afsæt for en positiv fællesskabs indstilling som er gavnligt for alle vore unge og desuden er en god forebyggelse mod både ensomhed og potentiel kriminalitet, og må forventes at medvirke til en bedre integration af tilflyttere uanset hvor i landet eller i udlandet de kommer fra.

Offentlige projekter er ofte kunstige og ikke blivende forankret, hvorimod frivilligheden og foreningslivet udbyder en meget mere bæredygtig integrationsplatform for unge i risiko-zoner samt indvandrere. Derudover tilbyder et aktivt foreningsliv bedre og sundere alternativer generelt til unge, og derigennem må formodes at modvirke bl.a. rygning, alkohol eller stofmisbrug.

Derudover er det vigtigt, at Århus også har et attraktivt foreningsliv for voksne og ældre. Dette mener vi bidrager til stor livsværdi, fællesskab, og skaber sundhed og muligheder for alle mennesker i kommunen. Vi mener kommunens borgere har krav på sport- og fritids arrangementer i alle kategorier, og skal derfor tilbydes til alle borgere, med hjælp fra både offentligt og private midler.

Endelig, så mener vi at foreningslivet kan spille en stor rolle i forebyggelsen af ensomhed, kriminalitet og radikalisering. Det at have gode adgang til foreningsliv, idrætsfaciliteter og grønne områder er medvirkende til at gøre det attraktivt at være ung i Århus og dyrke sport eller anden fritidsinteresse, og skabe positive og sunde fællesskaber. Unge der allerede er blevet en del af et kriminelt miljø, skal så hurtigt som mulig genintegreres, og det kan ske via foreningslivet og gennem kloge incitamenter fremfor tvang. Helt generelt mener vi der skal fokus på at gøre det attraktivt for unge at være frivillig eller medlem af en forening, som giver sundere vaner, bedre trivsel og fællesskab.