Fortsat vækst og velfærd

Den konservative vision er, at Århus skal være i top 5 i ’Attraktiv virksomhedsplacering’ blandt byerne i Norden.

Vi har mange uddannelser og en stor talentmasse, og så er vi en dynamisk og ”ung” by i vækst, og vi er en del af et stort sammenhængende Østjysk-bybånd i Business Region Aarhus med over 1 mio. indbyggere og over ½ mio. arbejdspladser. Det er nogle af de attraktive parametre for nationale såvel som internationale virksomheder, men vi skal også fortsat forbedre os og forbedre tilbuddene og rammerne til erhvervslivet. Vi er hele tiden i konkurrence med andre Nordiske og Nordeuropæiske byer m.h.t. virksomhedsplaceringer, produktionsudvidelser og investeringer.

Vi skal udbygge samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet endnu mere og vi skal udvikle Business Region Aarhus til en endnu mere attraktiv destination og med endnu mere samarbejde i det Østjyske.

I Århus skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre en god og effektiv erhvervsservice, udvikle attraktive erhvervsområder, forbinde vores stærke uddannelsesmiljø med erhvervslivets behov og udvikle Århus til en international by. En by der hænger godt sammen m.h.t. infrastruktur og mobilitet, så man kan komme hurtigt rundt i kommunen og til og fra arbejde.

En by, der tænker og handler internationalt og høster fordelene ved globaliseringen.

Forbedre lufthavnsservicen for borgerne i Århus

Det Konservative Folkeparti mener at Århus’ størrelse i Danmark ikke afspejler sig i den lufthavns service der i dag tilbydes til Århusianerne og det Østjyske opland. Et løft af lufthavnsservicen vil komme alle borgere til gode. Det vil tiltrække mere erhverv og kultur, samt give større udbud til borgerne som kan nyde godt af de flere destinationer. Derfor mener Det Konservative Folkeparti at der skal fortsat investeres i Aarhus lufthavn, AARHUS AIRPORT. Processen med at få lufthavnen til at stå på egne ben har fået en god start, men den er selvfølgelig hårdt ramt af Corona-krisen. Uanset, så skal den fortsat professionaliseres, så den på sigt kan være 100% kommercielt drevet og hovedsageligt privat ejet.

Det mener vi er det bedste for konkurrencen og derfor også for borgerne. Vi mener ikke det er Århus kommunes opgave at drive lufthavn, men vil kæmpe for den mest optimale løsning for østjyderne når det gælder lufthavnsbetjening. Vi mener stadig Aarhus har potentiale til at rumme en større, mere international og interkontinental lufthavn end den der eksisterer i dag. Bl.a. i budgetforliget 2018 har Det Konservative Folkeparti været med til at sikre de nye investeringer og udbedringer af lufthavnsservicen og antallet af ruter, som vi var begyndt at se de første positive takter af FØR Corona-krisen men vi mener fortsat der skal investeres yderligere så AARHUS AIRPORT bliver mere attraktiv for såvel flyselskaber som for rejsende.

Flere P-huse i og omkring Århus:

For at give de bedste incitamenter til at mindske trængslen, skal der både etableres flere p-huse indenfor ringvejen og nye Parker og Rejs anlæg i tilknytning til de områder som Letbanen eller BRT har på ruten. Derfor mener vi at der skal bygges p-huse, hvor det skal være nemt at komme dertil i bil, hvorefter p-billetten skal give gratis adgang til det offentlige transportsystem. Dette vil gøre det meget nemmere og mere attraktivt at arbejde i og omkring Århus, for så derefter så nemt som muligt at komme ind til eller fra midtbyen m.h.b. på arbejde, indkøb, sport eller kulturoplevelser.

Kommuneskatten skal holdes i ro fremover og dækningsafgiften udfases hurtigst muligt

Aarhus ligger heldigvis i den nederste del af kommunerne m.h.t. kommuneskatten og der skal vi blive. Aarhus vil med en skattesats på 24,52 % fra 2022 stadig ligge under landsgennemsnittet, under alle omkringliggende kommuner, og under de øvrige store byer med undtagelse af København. Landsgennemsnittet er i 2020 på 25,00 %. Det afgørende for Konservative er at vi får mest mulig værdi for pengene m.h.t. at løfte de kommunale opgaver, men også at vi sikrer, at investeringer i fremtiden og en fortsat udvikling af kommunens erhvervsvenlighed prioriteres højt.

Vi har i Budget 2021-24 aftalt den mindre engangsstigning fra 2021/-22 på 0,12%-point (altså 0,0012%) som resulterer i den nævnte sats på 24,52%, svarende til ca. 220kr om året pr. Århusianer som følge af den udligningsreform som den Socialdemokratiske regering og dens støttepartier, samt Venstre, vedtog. Den aftale ramte Aarhus en del hårdere end forventet (78 mio. kr. p.a.) og da der via aftalen blev givet mulighed for en mindre én gangs-skattestigning til at indhente det tabte provenu fra udligningsreformen, valgte S og SF i Aarhus at præsentere dette som en præmis for Budget 2021, hvor vi også stod overfor at skulle investere massivt i bl.a. ældresektoren, folkeskolen, klimaet og Corona-tiltag, samt vedtage det 10-årige investeringsbudget på knap 8 mia. kr.

Vi valgte at blive ved forhandlingsbordet og det er vi glade for, fordi vi mener vi fik vekslet de 220kr/borger til noget nær optimalt udkomme for Konservativ politik i forhold til hvad pengene skulle gå til (jf. afsnittet ”Resultaterne tæller” og udplukket af resultaterne fra budgetforliget), bl.a. Corona-erhvervspakken på 120 mio. kr. over 4 år til vores lokale erhvervsliv og uddannelserne, og et meget stort løft til ældreplejen, som i sig selv næsten svarer til skattestigningen.

Med udgangspunkt i, at Kommuneskatten rammer alle lønindkomster lige og det beskedne beløb (220kr/år/borger) valgte vi at fokusere på at sætte markante konservative aftryk på forliget og på at danne modvægt til SF i forhandlingerne.

Vi synes det lykkedes godt, jf.. afsnittet om ”Resultaterne tæller”, og, under de givne omstændigheder med en hårdt presset ældresektor og et Corona ramt samfund, en disponering af ca. 8 mia. kr. i den 10-årige investeringsplan, og med et så beskedent beløb som 220kr/år/ pr. borger, så synes vi ikke et princip om ”ingen skattestigninger” skulle sætte Konservativ indflydelse ud af spil. Så havde der intet borgerligt modspil været til S, SF og EL. Vi er trods alt borgerlige stemmer der arbejder – og tager ansvar.

Vi har fortsat fokus på at fastholde kommunalskatten på sit nuværende niveau, på afvikling af skatter og afgifter rettet mod erhvervslivet og privat ejendom – herunder grundskylden og dækningsafgiften. Vi Konservative har allerede indgået en forligsaftale om en udfasning af dækningsafgiften med S og V, således at den er helt væk i 2029, men vi har også fået målrettet den som en opsparing til bl.a. Marselistunnellen.

Hurtigere sagsbehandling:

Når virksomheder i Århus oplever at sagsbehandlingen bliver unødvendigt forhalet, så skal det tages dybt seriøst. En langsom sagsbehandling er med til at skabe barriere, der i sidste ende koster Århusianske arbejdspladser. Dette er uacceptabelt. I stedet for at beskytte systemet, så skal vi som kommune opfatte virksomhederne som kunder, der skal serviceres og have de bedste rammer. Hvis en virksomhed oplever problemer med dårlig sagsbehandling, så har kunden som udgangspunkt altid ret. Vi ønsker en kommune, hvor sagsbehandlingen er i top og dialogen med gensidig respekt, og hvor virksomhederne oplever kommunen, som en dygtig partner, der skaber de bedste muligheder for at drive virksomhed i byen