Tryghed og plads til familien

- Den konservative vision er, at Århus skal være det mest familievenlige og trygge sted at bo i Danmark

Det betyder en by med trygge og gode rammer for et dejligt familie- og børneliv, og et aktivt seniorliv, men også en tryg og værdig alderdom i sikre rammer og med valgmuligheder, og så er det vigtigt at vi som kommune er parat til at gribe det enkelte individ eller den enkelte familie hvis noget går helt skævt eller livet vælter. Vi arbejder for en by, der er indrettet, så familieliv, arbejdsliv og fritidsliv hænger godt sammen. En by med gode skoler og daginstitutioner, og masser af uddannelsestilbud, sports- og fritidsmuligheder.
Vores vision er et Århus, som man sikkert og trygt vil lade børn og unge opvokse i og, hvor vi fra kommunal side sikrer de bedste rammer til det.

Vi mener, at kommunen skal være der for borgerne, når de har brug for det. Det kan være ved sygdom, misbrug, eller alderdom. Det er vigtigt for os at vi ikke henfalder til halvhjertet eller symbolsk hjælp, men i stedet levere en helhjertet indsats. En indsats hvor borgerne bliver mødt i øjenhøjde og på deres præmisser.

Vores vision er at Århus skal være en kommune, hvor man trygt kan imødese sin seniortilværelse og alderdom i sikker forvisning om, at kunne leve et aktivt liv, samt et liv hvor omsorg og værdighed er altafgørende for de plejetilbud der er til rådighed. For os er det vigtige ikke om, der er tale om en kommunal eller selvejende institution, men at borgeren kan tilgå det bedst mulige tilbud og modtage den bedst mulige service under trygge og ordnede forhold.
Hos det Konservative Folkeparti synes vi, at det er vigtigt, at vi både har en bred vifte af tilbud til aktive seniorer og ældre, og at vores velfærdsydelser til ældreplejen leveres med høj faglig kompetence, stolthed og omsorgsfølelse.

For os er det vigtigt, at aktivitets- og plejeudbydere, institutionerne og ledelsen har friheden til at indrette sig efter for i høj grad at kunne opfylde borgernes behov og ønsker, og ikke detailstyres fra Rådhuset. Vi ønsker også et styrket pårørendesamarbejde både med forvaltningen og på de enkelte plejehjem.

På Folkeskoleområdet Konservative vil kæmpe for at bevare en bred vifte af skoletilbud med kommunal- privat- og friskoler, så forældrene har mulighed for at vælge, hvad der passer til deres barn.

Vi ønsker en skole under sloganet “ Børn skal mættes af læring; ikke trættes af skolen“. En unødvendig lang skoledag skal ikke være så lang at den står i vejen for at børnene har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, som vi anser som vigtige i processen med at danne dem til demokratiske borgere.

Konservative tror på, at en balance mellem høj faglighed på den ene side og en skoledag, der er tilpasset barnets alder, giver den største trivsel og læring for vores børn.

Konservative i Århus vægter børnenes trivsel og retten til at være barn højt. Vi har stor respekt for at forældrene kender deres børn bedst. Derfor synes vi det er naturligt at sikre at forældrene har så stor indflydelse som muligt hvad enten det handler om valgfrihed af pasningstilbud eller skoleudsættelse. Vi ønsker en bred vifte af pasningstilbud som muligt – både i offentligt og privat regi
både vuggestue, dagpleje, integreret institution mm. så forældrene har mulighed for at vælge det rigtige tilbud der imødekommer netop deres barns behov.

I en by af Århus` størrelse og ambitioner, samt behov for international arbejdskraft i form af bl.a. undervisere og specialister, ser vi det også som en naturlighed at kunne tilbyde en international vuggestue og skole, og det arbejde har vi haft fokus på og er vi godt på vej til at lykkedes med via Budgetaftalen for 2021-24, som vi var en del af.

Hvis Århus skal være en tryg by, så skal vi også løse nogle af de massive sociale udfordringer, som vi står med ikke bare i de udsatte boligområder og ghettoerne, men hos nogle af byens allersvageste borgere, de hjemløse, narkomanerne og alkoholikerne og så skal vore fysisk såvel som psykisk handicappede sikres rammerne til at mestre deres eget liv.

Vi kan ikke tale tryghed uden også at tale politi, lov og orden, og at man skal kunne færdes trygt uanset hvor og hvornår man færdes i kommunen. Men det kommer vi tilbage til under Visionen om at Aarhus skal være en tryg kommune, og uden parallelsamfund og ghettoer.

Et andet, men stigende tryghedsaspekt er også borgernes Datasikkerhed. Alle skal kunne stole på at vi som kommune opbevarer og behandler vores data sikkert og ikke misbruger dem. Der kræves mere kontrol inden for socialt snyd og bedrageri, og det støder jo os alle at det forekommer og det er beskæmmende. Men der skal findes en balance hvor indsats og mål giver specifikke resultater og ud fra et konkret behov – og ikke bare skaber mere mulighed for kontrol af den enkelte borger i en bredere forstand. I Konservative vil vi sikre at der i høj grad tages hånd om borgernes privatliv når Aarhus Kommune benytter data og overvågning.

Ældreplejen og det gode seniorliv:

Aarhus skal være en by, hvor man trygt kan imødese sin alderdom i sikker forvisning om, at omsorg og værdighed er altafgørende for vores tilbud. Det er afgørende at vores tilbud tilgodeser den enkelte, og har respekt for den enkeltes ret til at bestemme selv. Det er borgerne der afgør hvad livskvalitet er, og vi skal sørge for at der er plads og rum til mangfoldighed, udfoldelse og at leve livet, på vores institutioner.

Vi ønsker borgeren sætter sine egne rammer og får et godt og værdigt liv på egne præmisser. Vi tror på den enkeltes ret til at bestemme selv og på at det er vigtigt at turde italesætte forskellen på dit og mit behov. Det vigtigste er, at vores velfærdsydelser leveres med høj faglig kompetence, stolthed og omsorgsfølelse. At institutionerne har friheden til at indrette sig efter borgernes behov og ønsker frem for detailstyring fra Rådhuset. Det er mindre afgørende, hvorvidt der er tale om kommunale eller selvejende institutioner.

Vi vil arbejde for at der kommer seniorbofællesskaber, hvor man kan få glæde af det at være sammen og muligheden for at trække sig. Gode fællesskaber er vigtigt for et godt seniorliv.
Vi ønsker at der kommer flere friplejehjem i Aarhus. Mennesker er forskellige og derfor skal plejehjemstilbud også være forskellige. Private kan sagtens drive plejehjem, og være med til at give en givende variation i tilbuddene.

Der skal en styrkelse til i overgangen mellem en hospitalsindlæggelse og det at komme tilbage i eget hjem. Vi ønsker en styrket genoptræning, der ikke kun har fokus på den fysiske genoptræning, men også har fokus på at det skal være trygt at komme tilbage i eget hjem.
I 2020 fik vi desværre en brat opvågnen som følge af sagen om Kongsgården og fik indblik i de alvorlige svigt der er sket og kan ske i ældreplejen når ledelse og ansatte svigter den helt afgørende tillid og sociale kontrakt vi har med hinanden om at behandle vore ældre som om de var ens egen familie: med empati, respekt og forståelse, og så selvfølgelig fagligt korrekt. Det svigt vi der så afdækket er helt uacceptabelt og er ikke en ældrepleje værdigt. De skjulte optagelser har fået mange andre til at stå frem med lignende kritik for andre institutioner og indsatser i ældreplejen. Den kritik skal der ageres på og der skal desuden arbejdes for et styrket pårørendesamarbejde både med forvaltningen og på de enkelte plejehjem.

I Budgetforliget fra september 2020 blev der med Konservativ opbakning givet et kæmpe løft til ældresektoren. Der blev bl.a. afsat mange nye ressourcer og aftalt både en omorganisering og en tættere opfølgning, men implementeringen heraf, både på kort og lang sigt, og behovet for udvikling af og tilførsel af kompetencer og ledelse skal følges tæt i den kommende tid, og det agter vi at stå vagt omkring.

Vores plejehjem og ældreplejen skal bygge på et stærkt fagligt fundament, det gælder både for ledelsen og for medarbejderne. Alle skal have de fornødne kompetencer til at træffe de rette beslutninger ledelsesmæssigt eller når man står med den ældre borger. Medfølelse, stolthed og nærvær er det som binder fagligheden sammen med den medmenneskelige respekt for at levere en god og omsorgsfuld pleje til den ældre borger. Og det skal både vi, ledelsen og de ansatte holde hinanden op på.

Handicapområdet – Retten til et værdigt liv

Konservative ønsker at mennesker med handicap skal have rammerne til at mestre deres eget liv
Vores samfund har et helt særligt ansvar overfor borgere med handicap, både de fysisk og psykisk handicappede. Konservative ønsker at understøtte disse svage borgere bedst muligt, så de får de bedste betingelser for at leve et godt liv.

Gennem hjælp til selvhjælp og ved at se borgerens ressourcer frem for begrænsninger, skal der arbejdes målrettet på, at medborgere med handicap skal være selvforsørgende i det omfang, det er muligt. Fysisk eller psykisk handicappede, blinde som døve, udviklingshæmmede eller psykisk syge, alle har de noget forskelligt at bidrage med og kommunen skal bidrage med at understøtte dem i bestræbelserne på at opnå et godt liv, og at alle der kan bidrage med en arbejdsindsats også får mulighed for det.

Hverdagen er det vigtigste, for det er ganske enkelt hverdagene der er flest af. Derfor vil vi arbejde for at der kommer flere hænder på vores botilbud så man kan leve livet og have en hverdag hvor der også er plads til en tur ud af huset, en god snak eller lidt et spil.

For de borger der bor i eget hjem, er ikke kun vigtigt med hjælp til det praktiske. Det er også vigtigt at mestre sit eget liv. Derfor er bostøtten væsentlig så der er støtte til lige netop det som man som borger med særlige udfordringer har brug for. Det er med til at man kan selve et selvstændigt i liv og tage hånd om sin egen hverdag.

Fællesskab fremfor ensomhed for vores handicappede medborgere.

Inklusionen i folkeskolen skal styrkes på den måde, at der sker en nødvendig styrkelse af de faglige kompetencer hos personalet og af de fysiske rammer, så der sikres en god skoledag for alle elever og personale. Det er dog også vigtigt, at vi bliver opmærksom på, hvornår inklusion bliver eksklusion og, at vi ikke skubber svage elever ind i en klasse, hvor de ikke kan få den nødvendige hjælp til skade for både dem og de andre elever. Der må også være en grænse for inklusion.

Et af de store problemer for folk med handicap, er at de lever i ensomhed. Mange oplever en ensomhed, fordi de ikke kan være en del af de traditionelle fællesskaber på grund af deres handicap. Her er det vigtigt, at vi arbejder med at handicappede får mulighed for at komme ud af deres hjem, fx gennem bedre kørselstilbud til frihedsaktiviteter som fx den lokale sportsklub, der kan åbne op for nye bekendtskaber. Vi vil støtte tiltag, hvor handicappede får mulighed for at skabe et fællesskab med ligesindede.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi også en undersøgelse af om de specialpædagogiske tilbud hører bedst hjemme i kommunerne eller om de skal flyttes til det regionale niveau. Vi frygter at den nuværende ordning spreder opgaverne for meget ud på små enheder og, at det regionale niveau vil kunne løfte indsatsen bedre til gavn for både patient og borger.

Hjemløse og udsatte:

Alle skal have muligheden for at komme ud af hjemløsheden og vi skal skabe rammerne om et bedre liv
Ingen beslutter sig for at blive hjemløs, der er mange årsager til at man bliver hjemløs, der er ligesom mange årsager til hjemløshed som der er hjemløse. Derfor skal tilbuddene også være fleksible, og skal gå på 2 ben. Værdighed når man er hjemløs, og en vej ud af hjemløsheden.
Vi skal også arbejde på at færre bliver hjemløse. Hvis du er hjemløs, er der en stor sandsynlighed for at du har en psykisk lidelse og et misbrug. Der er en overvægt af tidligere anbragte børn, her sidder vi selv med bolden til hvordan vi kan forhindre at anbragte kommer ind i hjemløshed, det skal ske ved en tidlig indsats.

Værdigheden
Lever man på gaden er det et hårdt liv hvor man lever fra dag til dag, måske endda fra time til time. Det drejer sig om at få et måltid mad på Værestederne, finde et sted hvor man kan få sit fix eller hvor man skal sove. Lever man på gaden er det svært at benytte det etablerede tilbud inden for sundhed, hvorfor gadesygeplejesker er vigtige til at hjælpe med de sundhedsmæssige udfordringer man har på gaden.

Vejen ud af hjemløshed
I Aarhus arbejder vi ud fra Housing First princippet. At skaffe en bolig er den nemme del, det som er mest vanskelig, er det at lære at bo i en bolig, og finde nye fællesskaber. Der skal den nødvendige bostøtte til, som kan hjælpe med at skabe et nyt fællesskab så man ikke falder tilbage i det gamle miljø.

Misbrugsafvænning

Konservative ønsker at man skal have mulighed for at komme ud af sit misbrug når motivationen er der, og der tages hånd om hele familien, ikke kun misbrugeren
Misbrugsafvænning er et væsentligt element i vejen ud af hjemløshed, indsatsen skal styrkes så det bliver nemmere tilgængelig at komme ud af misbruget.

Misbrugscenteret skal have længere åbningstider, og det skal være nemmere at komme ind i behandling når man klar. Medarbejderne fra misbrugscenteret skal være mere opsøgende på gader og Væresteder, så der kommer en relation der kan være afgørende for at til forløb startes op, og at forløbet fuldføres.
Tilbud om at deltage i møder efter afvænning indtil borgeren er klar til at stå på egne ben skal være tilgængelig, for at sikre af afvænningen vedligeholdes.

Familie hvor der er en misbruger skal ses som en samlet enhed, det er ikke kun misbrugeren ser skal have et tilbud, men hele familien som har været ramt af misbruget.

Fremskudte medarbejdere

Konservative ønsker at møde borgeren der hvor de er, og skabe den relation der gør at indsatserne lykkes
Der skal være fremskudte myndighedssagsbehandler på Væresteder så det kommunale system ikke bliver en hindring, men en aktiv medspiller.
Er man fast bruger af Varmestuen eller Væresteder har man ofte problemer man skal have hjælp til at løse, og der kan kommunen være til hjælp. Social udsatte er ikke trygge ved at komme i Jobcenteret hvor de oplever ikke at passe ind. Vil man give gode trygge vilkår for at hjemløse skal komme ud af hjemløshed skal man møde dem der hvor de er. Relationen er med til at bygge et fundament til at de kan få den hjælp de har behov for. Det kan være hjælp til bolig, hjælp til at komme ud af prostitution,

Samarbejde med organisationer og civilsamfundet.

I Konservative tror vi på at civilsamfundet er en væsentlig medspiller til nogle af de sociale udfordringer vi har, vi spiller hinanden gode og får større værdi for borgerne.

Der er mange organisationer som kan både give omsorg, værdighed og være en støtte i vejen ud af hjemløshed. Kirkens Korshær, Reden, Det blå sted, SAND, PitStop er alle blandt de organisationer der kan være en støtte. Vi ønsker at samarbejde med de organisationer der støtter socialt, udsatte et nyt liv.

Plejehjem for social udsatte –

Konservative ønsker at social udsatte skal have den tryghed at de kan bo på et plejehjem hvor der er plads til misbrug og det liv som mange år på gaden har formet

Livet på gaden sætter sig mange spor, både psykisk og somatisk, derfor er der behov for et plejehjem hvor man dels kan være den man er, og hvor der er et særligt socialt fagligt fokus på et plejehjemsforløb. Vi ønsker et plejehjem hvor det er muligt at være med sit misbrug og hvor personalet er en specialiseret vinden inden for området.

Sundhed

Konservative vil sikre sundhed for socialt udsatte, både psykisk og somatisk (fysisk)
Det kan være vanskeligt at fastholde en forbindelse til det etablerede offentlige sundhedssystem når man lever på gaden. For konservative er det vigtigt at have en sundhedsindsats der møder borgerne der hvor de er, som fx gadesygeplejeskerne. Vi ønsker der skal arbejdes for yderlige tiltag der kan skabe en bedre sundhedsmæssig tilstand blandt socialt udsatte, fx læger til støtte ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling, regelmæssige helbredstjek. Fixerummet er en væsentlig del af at sikre sundhed, hvor det er muligt at indtage sine stoffer under ordnede forhold, og mulighed for at få en sundhedsfaglig hjælp hvis der er behov.

Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelser bør altid tage udgangspunkt i barnets tarv og kommunen skal langt tidligere gå ind og redde børn fra belastede familier
Det Konservative Folkeparti er kernefamiliens parti og vi mener derfor, at familien og forbedring af dens vilkår i langt de fleste tilfælde skal være udgangspunktet for den førte politik.
Vi anerkender dog også, at et sammenbrud i kernefamilien og et dårligt miljø fra starten af i et barns liv, er årsagen til mange af de sociale problemer, som samfundet og borgerne selv må slås med resten af deres liv.

Derfor er det Det Konservative Folkepartis opfattelse, at kommunen i langt højere grad end i dag bør sætte tidligt ind overfor udsatte familier for at forsøge at løse de sociale problemer før de når at forplante sig hos den næste generation. Mange af de folk, som senere ender i hjemløshed, stofmisbrug eller alkoholmisbrug har selv oplevet en familie med store sociale problemer.

Resocialisering

Aarhus kommune skal forhindre flere i at ende som socialt udsatte og være klar til effektivt at hjælpe folk ud af deres misbrug eller sociale problemer
I Aarhus Kommune er vi i dag alt for dårlige til at sikre, at der ikke blot bliver taget hånd om de udsatte, men også, at der bliver lagt en større indsats i at få dem ud af deres sociale problemer og bliver fastholdt i den positive udvikling. Derfor mener Det Konservative Folkeparti, at der skal være et langt bedre efterværn i kommunen end det er tilfældet i dag. Når misbrugere eller udsatte kvinder fra f.eks. Reden bliver stoffrie, så skal kommunen står klar til at følge dem i den første tid, så det sikres, at der ikke sker et tilbagefald og ved at de havner i det samme sociale miljø.
Kommunen skal her være langt mere aktiv med at give tilbud om at blive en del af et nyt og stoffrit miljø. Der er gode erfaringer med fysisk adskillelse fra de tidligere miljøer. Her kunne man se på at give mulighed for at stofmisbrugere og socialt udsatte, som er kommet væk fra deres misbrug vil kunne få tilbudt muligheder for at komme væk fra deres gamle miljø – fx ved at inddrage civilsamfundet og foreningslivet.

Når Aarhus kommune i dag opstiller mål for færre socialt udsatte, så sker det ofte med et udgangspunkt i, hvor mange dage i træk borgerne opholder sig på kommunens institutioner og tilbud. Det Konservative Folkeparti mener ikke, at dette er den rigtige måde at måle byens indsats på området og ønsker derfor, at der i langt højere grad sættes fokus på at få disse svage borgere varigt ud af deres sociale problemer og ind på selvforsørgelse. Målene for Aarhus kommune skal afspejle denne strategi og der skal afsættes penge, hvor der en klar sammenhæng mellem mål og resultat når det kommer til tilskud.

Fixerum

Fixerummene har været en succes til dato m.h.t. at sikre en bedre sundhed for de narkomaner der benytter sig af tilbuddet, men det er vigtigt, at der ikke bliver utryghed omkring fixerummene eller at de utilsigtet fremmer narkohandel eller anden kriminalitet i nærheden
Trods vores principielle modstand mod alt hvad der kan ses som accept af stofmisbrug og vor indledende skepsis må vi anerkende at fixerummene i Aarhus Kommune har vist sig at være en succes. Der har været med til at sikre en bedre sundhed og nogle mindre kummerlige forhold for de allermest udsatte narkomisbrugere i byen når de er allermest sårbare. Derfor mener Det Konservative Folkeparti at projektet skal fortsætte, så misbrugere i Aarhus stadig kan indtage deres stoffer under kontrollerede forhold., men at vi også skal følge det nøje for at sikre at det ikke har negative konsekvenser for de udsatte og at de ikke misbruges til f.eks. af fremme narkohandel eller anden kriminalitet.

Fixerum aldrig blive en sovepude for byens generelle kamp for at komme narkotika til i byen til livs. Det er også vigtigt, at der sikres sikkerhed for de udsatte, så de ikke røves omkring disse fixerum, som potentielt set kan udvikle sig til at blive kriminalitetsmagneter, hvis ikke sikkerheden er tilstrækkelig. Derfor mener vi også at placeringen af fixerum både skal afspejle en høj grad af relevans og sikkerhed for stofmisbrugerne og samtidig være til mindst mulig gene for byens borgere.
Det Konservative Folkeparti mener derfor at fixerummene er nødvendige, men at indsatsen skal suppleres med dels en øget forebyggende indsats og dels en hårdere kurs overfor narkotika i byen. Vi ønsker fokus på en øget sikkerhed og politiopbud omkring fixerummene, så hverken de socialt udsatte eller andre borgere bliver udsat for kriminalitet, vold eller overgreb i nærheden af fixerummene og således at de ikke kommer til at fungere som trækplaster for narkohandel.

Psykiatri – bedre sammenspil mellem kommunen og regionen

Ingen borgere skal falde mellem to stole i overgangene mellem Region Midtjylland og Aarhus kommune
Mange af de borgere, som havner i et misbrug eller i hjemløshed, lider af psykiske sygdomme. Disse problemer er med til at sørge for at fastholde den udsatte borger i sin situation og besværliggøre indsatsen og hjælpen med at få den udsatte ud af sine sociale problemer. Behandlingen af psykisk syge foregår som udgangspunkt i Region Midtjylland regi, men det er vigtigt at grænsetilfælde mellem de to ikke havner i en gråzone.
I dag havner mange af disse borgere desværre mellem to stole, fordi Aarhus kommune og Region Midtjylland er for dårlige til at samarbejde. Der er iværksat tiltag som f.eks. oprettelsen af et Borgernes Psykiatrihus, men vi er stadig ikke i mål.

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at der foretages en uvildig undersøgelse af, hvorvidt samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er godt nok og hvordan det kan forbedres, som på sigt skal lede til en ny køreplan, der kan sikre at psykiske patienter ikke havner mellem de institutioner til skade for borgeren og det langsigtede mål om at få den udsatte borger på fode igen. Dette gælder i særdeleshed i selve opfølgningen fx på en psykiske indlæggelse, hvor det er vigtigt, at kommunen står klar til at gribe borgeren og sørge for, at denne kommer tilbage i normal tilværelse.