Ny Erhvervspolitik: Vækst og arbejdspladser i styrket samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune

I sidste års budgetforlig 2021-2024 præsenterede vi Konservative en lokal Corona erhvervspakke på 120 mio.kr, med fokus på bl.a. turisme og hospitality sektoren, erhvervsuddannelserne, den internationale skole, indsats mod dimittendledigheden og meget mere, som endnu er på vej igennem på opfordring fra det aarhusianske erhvervsliv. Derudover satte vi et nyt tættere samarbejde igang mellem kommunen og vores lokale erhvervsliv, og herunder specifikt et tæt samarbejde om at øge andelen af kommunens indkøb fra lokale virksomheder; det var godt at vi kom igang, men der er meget potentiale for forbedring på det område.

Der var heldigvis opbakning til vores forslag fra de øvrige partier i forligskredsen sidste år, som også medvirkede til, sammen med embedsmændene (m/k), at gøre forslagene endnu bedre i processen, og fremfor alt, at sikre en bred politisk opbakning til vores erhvervsliv og vores uddannelser, både under og efter Corona.

Hermed følger de konservative forslag til temaer på erhvervsområdet til budget 2022-25: Ny Erhvervspolitik som ramme

En Erhvervspolitik skal sætte retning. Det er det strategiske dokument der rummer ambitionen om et stærkere erhvervsliv, øget eksport, stærkere rekrutteringspotentialer, bedre erhvervsklimamålinger, større udnyttelse af Aarhus som landets førende videns – og forskningsby, et grønnere Aarhus etc.

Effektueringen af dette forankres i de løbende (kortvarige og målbare) erhvervsplaner – der med kortere afsæt skaber handlinger og indsatser der bringer erhvervspolitikkens målsætninger tættere på realiseringen. Altså Erhvervspolitikken som det strategiske langsigtede ambitiøse dokument og erhvervs – og beskæftigelsesplaner som de operationelle handlingsdokumenter.

Erhvervsplanen 2020-23 er en god plan. På linie med tidligere erhvervsplaner rummer den mange gode elementer. Men der er ikke formuleret prioriteter og sammenhængen til tidligere planer er uklar, og der mangler en eksekveringsdimension.

Der bør udvikles en egentlig konkret erhvervspolitik for Aarhus Kommune som en kontinuerlig strategisk ramme om de skiftende erhvervsplaner. Nedenstående punkter skal ses i lyset af dette, samt ønsket om stærkere resultater af den eksisterende erhvervsplan og en videreudvikling af erhvervsinitiativerne fra budget 2021-24.

1) Erhvervsplan med effektmål.

Den gældende erhvervsplan 2020-2023, “Partnerskaber for bæredygtig vækst”) bør udvikles med konkrete handleplaner, prioriteter, effektmål og opfølgning – især i forhold til de aktører fra den private sektor der hver gang loyalt medvirker til planens tilblivelse. Disse effektmål vil over tid kunne give et mere nuanceret billede af erhvervsindsatsen, -udviklingen og -prioriteterne, også set i forhold til DIs årlige undersøgelser og andre undersøgelser om kommunernes erhvervsvenlighed. Denne videreudvikling af erhvervsplanen kunne med fordel lægges ind som en udvidelse af i nuværende samarbejde med Erhverv Aarhus, således at opgaven er forankret hos en aktør der repræsenterer det aarhusianske erhvervsliv bredt og dybt, og som både repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere.

2) Arbejdskraft

Erhvervsplanen har bla. fokus på at der skal være adgang til arbejdskraft, talenter, erhvervsuddannede og højtuddannede generelt. Dette skal prioiteres yderligere. Vi anbefaler at der etableres et mere konkret forløb hvor disse områder i Erhvervsplanen og Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan i højere grad synkroniseres. Behovet for arbejdskraft er nu italesat beedt fra flere sider – herunder også fra Christiansborg. Aarhus har gode forudsætninger for at kunne få flere i arbejde. Dette års budget igangsatte en række kortlægningsopgaver som kan danne grundlag for mere målrettede indsatser i 2022. Det gælder både på efter- og videreuddannelsesområdet. Men det gælder også indsatsen for at få flere dimittender i beskæftigelse samt det pressende behov for kvalificeret international arbejdskraft. Den kvalificerede internationale arbejdskraft er i mange sammenhænge selve fundamentet for at øvrige danske arbejdspladser kan eksisterer.

Der skal skabes gensidigt forpligtende forløb med målrettede indsatser, f.eks. i mere direkte partnerskaber med virksomhederne, og hvor succesmål udarbejdes i fællesskab. Det må ikke blive f.eks et spørgsmål om antal virksomhedsbesøg af/fra en virksomhedskonsulent der er successkriteriet. Denne opgave kunne f.eks. ligge i et nyt Erhvervsudvalg (se nedenfor).

Jobcentrenes roller og funktion bør desuden gentænkes på baggrund af ovenstående. Det handler om at få flere i job og det skal effektmålene i beskæftigelsesindsatsen afspejle og kommunikere.

3) Erhvervsudvalg

Vi foreslår at der i Budget 2022-2025 etableres en særskilt politisk følgegruppe med tilførsel af eksterne repræsentanter fra bl.a Erhverv Aarhus, DI-Østjylland og Dansk Erhverv, i stil med de erfaringer og modeller vi har fra bl.a. Bæredygtighedsudvalget og til dels fra erhvervskontaktudvalget, men mere operativt og hvor der løbende gives anbefalinger tilbage til Aarhus Byråd hhv. Erhvervskontaktudvalgets forretningsudvalg.

Erhvervsudvalget kan også deltage i opgaven med at udforme hhv. forholde sig til en ny erhvervspolitik for Aarhus Kommune. Detil f.eks. opgaven med at konkretisere og synkronisere initiativer mellem erhvervsplan og beskæftigelsesplan, samt en opgave med at skabe fokus på vækstlaget, som er hårdt ramt af Corona.

4) Grønne løsninger og klimateknologi.

Erhvervsplanen omfatter også vores grønne løsninger og eksport af klimateknologi. Konservative ønsker en mere eksplicit kobling til behovet for en national strategi for f.eks. Vindmøller og Solanlæg. Konservative ønsker at Aarhus skal gå forrest i at samle de omkringliggende kommuner til et tværgående samarbejde istedet for suboptimering i de enkelte kommuner. Dermed bliver det et led i den nødvendige dialog om forskelle og muligheder i et tæt befolket kommune som Aarhus og med kraftig vækst. Desuden foreslår Konservative, at “Aarhus Omstiller” opløftet til en del af arbejdet med Erhvervsplanen nu og fremover for så vidt angår de områder der direkte involverer erhvervslivet.

5) SMART AARHUS

I Erhvervsplanen 2020-23 er SMART AARHUS præsenteret med fokus på at effektivisere kernevelfærden og understøtte en bæredygtig udvikling i den kommunale service. Ambitionen i videreudviklingen af SMART AARHUS er at bringe Aarhus Kommune som virksomhed i spil i langt højere grad end tidligere. Aarhus Kommune er selv ubetinget den største virksomhed i Aarhus og det rummer et stort potential for at gå foran i en bevægelse om flere og stærkere OPP samarbejder med den private sektor. Her nør målet være innovation og teknologispring med en samlet hensigt om at skabe bedre, billigere og mere bæredygtige løsninger med udgangspunkt i de kommunale kerneopgaver: Udgangspunktet er selvfølgelig kommunens behov og udfordringer, men indsatsen tager specifikt sigte på at tappe ind i såvel eksisterende markedsudviklinger som selv at være en aktør i at præge udviklingen af nye løsninger. Konkret foreslår Konservative at der udarbejdes et program hvor der f.eks. indbydes til 3-4 konkrete partnerskabs forløb med markedsaktører på specifikke behov eller udfordringer i kernevelfærden. Markedssktører kan være såvel veletablerede virksomheder som mindre nyere etablerede virksomheder fra vores vækstlag.

6) Domicilby og iværksætterhovedstad

Aarhus skal være nordens foretrukne domicilby og iværksætterhovedstad.
Denne indsats ligger i forlængelse af såvel Byprofilering og omdømme elementet af Erhvervsplanen 2020-23, som af hovedtemaet sammesteds om at tiltrække Start-ups/Scale-ups/Investorer/Virksomheder.

Konkret foreslår Konservative en indsats sammen med erhvervslivets aktører om at kortlægge efterspørgselssiden ifht. Til- og fravalg af Aarhus som domicil by, samt en kortlægning af potentielle tilflytter-virksomheders prioriteter og behov som et led i en målrettet opfølgning og med konkrete initiativer i samarbejde med erhvervslivets aktører. Samtidig er der behov for en kortlægning af hvordan andre regioner og landen i EU arbejder med tiltrækning af virksomheder, og hvilke resourser man der bringer i spil, så vi kan benchmarke og lade os inspirere.

7) Infrastruktur og Kollektiv Trafik.

Infrastrukturens og den kollektive trafiks betydning for det aarhusianske erhvervs- og uddannelsesliv er altafgørende. Et af de områder der er fokus på i DI’s nylige undersøgelse om erhvervsvenlighed er medarbejderes mulighed for at benytte kollektiv trafik, og det samme gælder jo vores studerende. Her er der fremskridt, men med udgangspunkt i et ønske om at styrke samarbejdet anbefales at udvalget for Fremtidens Højklassede Kollektive Trafik udvides med flere repræsentanter for det aarhusianske erhvervs- og uddannelsesliv. Konkret foreslår Konservative at udvalget udvides til eller, såfremt det ikke måtte genopstå som opgave udvalg i den kommende byrådsperiode, videreføres som, en følgegruppe med såvel politikere som repræsentanter for erhvervs- og uddannelsesliv.

8) Øget dialog med Erhvervslivet

Konservative foreslår at der etableres en process for løbende samlede Dialogmøder med erhvervslivets aktører som Erhverv Aarhus, Dansk Industri, Dansk Erhverv m.fl. både forud for/op til og efter de tilbagevendende erhvervsvenlighed analyser og undersøgelser, hvor Aarhus typisk ligger i den dårligste tredjedel af de 98 danske kommuner. Aarhus klarer sig godt på en række parametre, men ikke når det handler om dialog mellem politikere, embedsmand og erhvervsliv eller om hensynet til erhvervslivet i den løbende planlægning til trods for store anstrengelser for det modsatte. Konkret foreslår Konservative desuden at man, med udgangspunkt i bl.a. Aarhus Kompasset, i Aarhus Kommune udforsker nye veje i samarbejdet med vores erhvervs- og uddannelsesliv.

9) Erhvervskoordinator SMV.

Konservative foreslår konkret en etablering af Erhvervskoordinator funktion under erhvervsservice, som en indgang specielt for SMV’ere og med inspiration fra sammen ordning i Skanderborg, hvor man gik fra en 33 til en 19 plads i DIs undersøgelser efter en fokuseret indsats og dialog, herunder etablering af Erhvervskoordinator funktionen. Desuden ønskes en analyse af en mulig OPP-model for denne funktion og evt. andre dele af erhvervsservice, bl.a. med innovation og tæthed til kunderne som omdrejningspunkter.

10) Skatter, afgifter og gebyrer.

Konservative anbefaler at der iværksættes et reformarbejde i den kommende byrådsperiode m.h.b. på at reducere eller bortskaffe de skatter, afgifter og gebyrer der er mest hæmmende for konkurrenceevnen hos vores lokale erhvervsliv.

Da aftrapningen og udfasningen af dækningsafgiften i Aarhus er en forligsaftale mellem S, V og K, og i lyset af den netop opnåede fulde finansiering af Marselistunnellen, henlægges denne del af reformarbejdet til forligskredsen.