Konservativt udspil til Ny Idrætspolitisk Vision for Aarhus.

Pressemeddelelse; Ny Idrætspolitisk vision for Aarhus

STYRK IDRÆTTENS STEMME OG SKAB ET NYT ØKOSYSTEM DER ER
SELVFORSTÆRKENDE PÅ ØKONOMI, TALENTUDVIKLING, ORGANISATION OG
INNOVATION.

Aarhus som fremtidens idrætshub og -kraftcenter for Danmark og Nordeuropa.

Konservative mener, at en samlet strategisk ramme kan være med til både at udfri et stort potentiale i Aarhus, og etablere en ny styrkeposition for hele Aarhus, men også sætte fokus på og skabe økonomisk grundlag for de nødvendige investeringer i faciliteter i rammen af en langsigtet investeringsmodel.

Hvordan får idrætten bedre vilkår i Aarhus, og hvordan sikrer vi, at der investeres mere i flere og bedre faciliteter ? Det er efterhånden et spørgsmål man hører dagligt, fra bredde såvel som fra elite, hvis man har berøring med idrættens verden i Aarhus.

I det Konservative Folkeparti, Aarhus, mener vi at der mangler en vision og strategisk ramme der skaber grundlaget for at prioritere Idrættens vilkår og investeringer højere, og at der skal etableres et tættere samarbejde mellem kommunen og idrættens hovedorganisationer der sikrer prioriteringer og opfølgning på vision og handleplaner indenfor den strategiske ramme.

Aarhus har en bundplacering

Dette Visionsoplæg skal bl.a. ses med udgangspunkt i DIF´s rapport om Idrætsforeningers rammer og vilkår, Oktober 2021, som viser at Aarhus ligger solidt i bunden – stadigvæk – og at der ikke rigtigt hverken sker nogen positiv udvikling eller umiddelbart er udsigt til det. Kommunalpolitisk er området ikke prioriteret højt nok, hverken på den korte eller den lange bane, og der er ikke udsigt til at dette ændres.

Aarhus Kommunes nuværende Idrætspolitik, som udløber her i 2021, har mange fine ambitioner, mål og initiativer, men i praksis bliver det ikke rigtigt til noget – eller til nok – og der mangler konkrete handlings mål og opfølgning på fremdriften. Der mangler en operationalisering. Faktisk er der områder hvor man undervejs har truffet beslutninger der går direkte imod de formulerede mål og initiativer.

Vi mener det bl.a. skyldes at der ikke er en tæt løbende dialog på et tilstrækkeligt højt niveau politisk, hvor man kan drive en strategisk og ambitiøs udvikling, og holde hinanden op på aftalte forløb hhv. konsekvenser af beslutninger eller af manglende beslutninger.

Der skal udarbejdes en ny Idrætspolitik for 2022-25, og her mener vi at der skal arbejdes mere ambitiøst, med konkrete mål og løbende opfølgning i et tættere samarbejde mellem kommune og idrættens hovedorganisationer. Dette, og den strategiske ramme, vil også gøre det mere objektivt hvilke anlæg og investeringer kommunen går ind og prioriterer, og hvorfor, og ikke, som tilfældet er nu, bære præg af tilfældigheder og politiske prioriteter fra forskellige partier op til de årlige budgetforhandlinger.

Gode forudsætninger

Idræt, motion og livslang bevægelse er en sikker og god investering i fremtiden. Det giver øget livskvalitet og dertil kommer at forebyggelse er en central opgave for en fremtids- og udviklingsorienteret kommune som Aarhus. Men der er også andre væsentlige grunde til at sikre gode vilkår for idrætten og foreningslivet. Dels er det der hvor vi mødes på tværs om sunde værdier og indgår i brede fællesskaber, der hvor vi styrker vores sammenhængskraft, og dels er der et selvstændigt potentiale i en ny styrkeposition baseret på Idræt. Vi mener Aarhus har gode forudsætninger for at lykkedes med en idrætspolitisk strategi om at videreudvikle på de gode kræfter vi har i vores civilsamfund og erhvervsliv, og med afsæt i vores stærke foreningsliv i bredden og i organisationerne omkring eliten, vore mange talenter og ledere, at frigøre og forene kræfterne om at skabe et dansk idrætsmæssigt kraftcenter og en Nordeuropæisk sports-hub på internationalt højt niveau.

Bredde såvel som elite

Det Konservative Folkeparti i Aarhus ønsker, med hjælp fra såvel breddeidrættens som eliteidrættens hovedorganisationer, at skabe en udvikling der ikke bare rykker Aarhus fri af bunden m.h.t. idrættens vilkår, men faktisk skaber en udvikling der har som mål at få Aarhus i front som idræts hub i Danmark og i Nordeuropa på den lidt længere bane.

Med dette oplæg til en idrætspolitisk vision for Aarhus, ønsker det Konservative Folkeparti således, at “give bolden op” og sende en åben invitation til vores bredde og elite organisationer, samt repræsentanter for det uorganiserede sport og fritidsliv, til åben dialog om “Aarhus som fremtidens idræts hub i Danmark og i Nordeuropa”.

Der er selvfølgelig afgørende vigtigt, at Idrættens organisationer synes det er en god og spændende vision, og allerhelst på et niveau og med et potentiale, som de ønsker at tage styring på, tage organisatorisk hånd om og videreudvikle på. Vi skal derfor invitere idrættens organisationer med ind i udviklingen af ambitionerne om at flytte idræt og bevægelse i Aarhus på et strategisk niveau.

Behov for et idrætspolitisk topmøde som Kick-off

Vi forestiller os indledningsvist at fælles visionen og missionen defineres mere detaljeret på baggrund af et idrætspolitisk topmøde i Aarhus, som organiseres af idrættens hovedorganisationerne (f.eks. DIF og Idrætssamvirket Aarhus), men hvor også erhvervslivets lokale hovedorganisationer deltager. Vi har senest i “Aarhus Kulturhovedstad 2017” set den store positive effekt som et tæt samarbejde med det Aarhusianske erhvervsliv kan betyde.

I det Konservative Folkeparti i Aarhus, forestiller vi os, at følgende 10 elementer umiddelbart kan indgå som elementer i diskussionen på topmødet, som ultimativt skal lede til en handleplan, en idræts udviklingsplan, til at understøtte det videre arbejde med visionen og missionen, og den kommende Idrætspolitik for 2022-25 for Aarhus Kommune:

STYRK IDRÆTTENS STEMME:

1) etablering af et tættere samarbejde mellem de mange idræts aktører i Aarhus i en slags “idrætspolitisk tænketank”, som arbejder med data, analyser og beslutningsforslag af idrætspolitisk karakter og som kan føde beslutningsstyrkende information ind til såvel idrætsaktøererne, som erhvervsliv og det politiske system
2) etablering af et netværk for bestyrelsesformænd (M/K) for bestyrelserne i såvel bredde som elite idrætten, som muliggør både erfaringsudveksling og et forum for input til det politiske system, jf. næste punkt.
3) etablering af et Idræts Kontakt Udvalg (IKU) i Aarhus Kommune, som pendant til Erhvervskontaktudvalget (EKU) på erhvervssiden, og med samme opgaver og mandat som for dette udvalg i forhold til interaktion med det politiske system, herunder 4 årige Idræts udviklingsplaner, med investerings, effekt og fremdrifts mål som der løbende følges op på, som et mere operationelt supplement til kommunens Idrætspolitik. Deltagerne er Idrættens hovedorganisationer og fra det politiske deltager de samme som i Erhvervskontaktudvalget, EKU.

PÅ VEJ MOD ET NYT SELVFORSTÆRKENDE ØKOSYSTEM:
4) en reform af tilskudsordninger og en investeringsmodel omkring etablering af træner/leder akademier, der har som sigte at styrke træner og lederuddannelserne i vores bredde og elite idrætsmiljøer, så vi får et kvalitetsløft og dermed bliver mere konkurrencedygtige m.h.t. tilvalg for talenter og talentudvikling, nationalt såvel som internationalt. Vi skal ikke sende vore talenter og økonomi ud af Aarhus kommune.
5) en reform af rapporteringskrav og behov, som har til sigte at afbureaukratisere bestyrelses- og ledelsesarbejdet, og dermed frigøre kræfter til kerneopgaven og gøre det nemmere at rekruttere flere frivillige ledere.
6) en mere målrettet byudviklings kravspecifikation om idræts- eller bevægelses faciliteter (udendørs/indendørs) i den kommende kommuneplan, herunder som separat element i 360 graders værktøjet i lokalplaner, hvis formål det er, at fremme helhedstænkning og sikre en klog byudvikling og en vækst i balance.
7) en strategi for sports innovation i et samarbejde med Aarhus Universitet og AUH, så det skabes en innovations hub og mulighed for synergier mellem især eliteidrætten og erhvervslivet. Skal der etableres en Idræts-klynge ? Hvorledes fremmes iværksætteri indenfor idræts-erhvervslivet ?
8) fjernelse af 25 års reglen, så unge studerende over 25 får samme tilskud rettigheder, som dem under 25 år. Aarhus er en studieby også for unge over 25 år.
9) etablering af elite træningsfaciliteter der understøtter de mange unge talenter og eliteudøvere der studerer i Aarhus eller med bopæl i Aarhus, og evt. førnævnte træner/leder akademier.
10) en analyse af facilitets lejeniveauernes og -vilkårenes betydning for elite såvel som bredde klubbernes økonomi, udvikling og fremdrift m.h.t. faciliteter i kommunalt regi.

Et fælles projekt og en fælles mission for idrætten i Aarhus
Det er vigtigt af vision, strategi og handleplaner omhandler både elite og bredde. Men vi mener at der skal skabes et fælles projekt omkring Aarhus og det at drive potentialet i idrætten og civilsamfundet frem, så vi ikke fortsætter med at underinvestere og/eller fejl-prioritere på området, men i stedet disponerer inden for en strategisk ramme som fremmer Idrættens økosystem og gør det økonomisk selvforstærkende.
Vi skal synliggøre idrættens rolle og potentiale, men vi skal også udfri potentialet.
Vi skal give idrætten en stærkere stemme og udvikle det store aktiv vi har i Idrætten i Aarhus til en ny styrkeposition og til en fordel for hele Aarhus.

Ellers kommer vi ikke for alvor videre.

For yderligere kommentarer:
Borgmesterkandidat
Steen Stavnsbo
29 33 71 81
steen.stavnsbo@aarhus.dk

Gruppeformand
Mette Skautrup
30 82 01 63
skautrup@aarhus.dk
Aarhus d. 30/10, 2021